Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Goodies and Bags een bedrijf dat is gevestigd in Nieuwegein ("Goodies and Bags").

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud

1. Waarom verzamelt Goodies and Bags gegevens?
2. Aan wie kan Goodies and Bags gegevens verstrekken?
3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
4. Is Goodies and Bags verantwoordelijk voor andere websites?
5. Hoe worden de gegevens beschermd?
6. Welke rechten heeft u?
7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?


1. Waarom verzamelt Goodies and Bags gegevens?

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoon)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden. De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over Goodies and Bags producten en acties. Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Goodies and Bags en/of haar producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.


2. Aan wie kan Goodies and Bags gegevens verstrekken?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoon)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Verder zal Goodies and Bags uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.


3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookie kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden. Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. Daarnaast gebruiken diverse Goodies and Bags- websites Google Analyticus. Google Analyticus is een zakelijke web analyse- oplossing die Goodies and Bags het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Goodies and Bags eventuele reclamecampagne?s of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analyticus als hierboven beschreven.


4. Is Goodies and Bags verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Goodies and Bags verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.


5. Hoe beschermt Goodies and Bags de gegevens?

Goodies and Bags draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoon)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast wordt de website beheerd door een onderneming die gevestigd is buiten de Europese Unie. Goodies and Bags heeft met deze onderneming een contract gesloten waarin, onder meer, staat dat de onderneming de gegevens alleen mag gebruiken in overeenstemming met de instructies van Goodies and Bags. Daarnaast dient ook deze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de (persoons)gegevens en dient zij te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving.


6. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht Goodies and Bags te vragen welke (persoon)gegevens zij van u verwerkt. Goodies and Bags zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Goodies and Bags kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u Goodies and Bags verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Goodies and Bags kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoon)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Goodies and Bags, kunt u contact opnemen met:

Goodies and Bags
t.a.v. Klanten Service
Silbeliushof 13
3438 XH Nieuwegein

Telefoon 06-14469750

Ten slotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.


* * *